• கால் ஆதரவு 0596-6633855
  • பற்றி

நாங்கள் தள்ளுபடி விலையில் ஃபேஷன் கருவிகள் வழங்க

Huaxin சர்வதேச சீனாவில் முன்னணி வர்த்தக நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அல்லாத டெல உலோகம், டெல கலப்புலோகத்தால் ஒரு பரவலான அளிப்பதன் ஒன்றாகும்.

நாம் இரும்பு ஆலைகள், ஃபவுண்டரிஸ், உலோகக் கலவையக்கல் தொழில், உருக்காலைகள், நிறமிகள் இரசாயன தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் அளிக்கும்.

Global Molybdenum Market Outlook 2019 – ...

The Global Molybdenum Market Report offers valuable insights and market trends to present the Molybdenum Industry performance. The development plans, market risks, opportunities and development threats are explained in detail. The CAGR value, technological development, new product launches and Mo...

Bismuth Market is estimated reach around ...

Bismuth, a least toxic heavy metal resembles with lead in many of its characteristics. It is the most diamagnetic material known, which is found naturally. This white crystalline metal finds applications in the diverse set of industries. It is found in nature in the form of bismite, bismuthinite,...

சீனா மீண்டும் உலகின் மிகப்பெரிய produ இருந்தது ...

சீனாவின் இரண்டாம் அலுமினியம் அலாய் வெளியீடு மற்றும் 5.6% அம்மா மூலம் கீழே பற்றி 12.9% யாய் ஜனவரி 2019 இல் 315,000t பற்றி இருந்தது. சீனா யாருடைய கச்சா எஃகு வெளியீடு 2 104,3 மில்லியன் டன்களாக இருந்தன 2018 ஜப்பான், உள்ள கச்சா ஸ்டீல் 928,3 மில்லியன் டன்கள் கடையும், மீண்டும் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளராக இருந்தவர் ...
சீனா மீண்டும் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளராக இருந்தவர்

பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!